శివ స్మరణ;-మచ్చ అనురాధ-సిద్దిపేట
1.చంపకమాల
పశుపతి పార్వతీశ తమ;  పావన పద్మ పదారవిందముల్
నిషధము లోన కూడ మిము;  నెమ్మన మందున మర్వజాలరా! 
శశిధర శూలహస్తహర; సల్పెద నీ పదసేవ లెప్పుడున్
దశవిధ బ్రహ్మణాథుడవు;  దానవ సంహర రుద్రరూపుడా! .
 
2. చంపకమాల;   
ప్రమథ గణాది సేవితుడ‌వాసుకి భూషణ‌ లోక రక్షకా! 
శమమయ శాంత రూపుడవు;  సద్గతినిచ్చెడి దేవ దేవుడా! 
కమల సునేత్ర వీక్షుడవు;  కానవదేలర దీనబాంధవా! 
విమల మనోభిరాశివిల;  విశ్వమునంతటి నేలుచుంటివే .

3. ఉత్పలమాల
బండ్లను గట్టివచ్చియు; బాగుగ దండలువేసి ముద్దుగన్ 
గుండ్లను చుట్టుతిప్పుదురు;  కొబ్బరికాయలు కొట్టి వేడుచున్ 
పెండిలి యైనవారు దరి;  పేర్మిగ జేరియు మ్రొక్కు దీర్చియున్ 
నిండ్లకు జేరుకొందు రయ;  యిష్టము మీరగ స్వామి బొట్టుతో! .

4. ఉత్పలమాల

ఫాలసునేత్ర శంకరుడ;పార్వతి వల్లభ మమ్ము గావరా! 
యేలను గాంచవేల శివ;  యెన్నియొ పూజలు జేసివేడగన్ 
కాల విభూషణుండ హర;  కన్నుల గాంచెడి భాగ్యమెన్నడో! 
లీల వినోద శంకరుడ;  లీలలు తెల్యగ నెంత వారమే! .

5. ఉత్పలమాల
మర్దన జేయ సాగరము;  మంటలు గ్రక్కె విషమ్ము కొంత యున్ 
సర్దియు మ్రింగి నావు యెడ;  చక్కగ కంఠమునందు నిల్పియున్ 
దుర్థయు నెంతనైన హర;దోసిలి నొగ్గియు త్రాగి నావుగా! 
నిర్దయ జూపకుండగను;  నీవిల  రక్ష జేసినావుగా! .


కామెంట్‌లు