కుటుంబం -----------సుమ.

 గుత్తిలోని పూలు పలురంగులు ... పరిమళాలు !
మనసుకెంతో ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తాయి ... 
పరస్పర ప్రేమాభిమానాలు కలిగిన 
కుటుంబ సభ్యుల పవిత్ర మందిరమే గృహం !
సంస్కారయుతమైన సమన్వయం 
అవగాహన సహకారం విశ్వాసం 
ఉన్నపుడే అది మంచి కుటుంబం !
ఒకరి అభిప్రాయాలను మరొకరు గౌరవించాలి 
స్వర్గానికంటే గొప్పది కుటుంబం 
ఆ ప్రేమానురాగాల పందిరి ఇతరులకూ 
చల్లని నీడనూ ... ప్రశాంతతనూ ఇస్తుంది !

కామెంట్‌లు