*నాడు - నేడు* ;- కోరాడ నరసింహా రావు !
 మట్టిపొయ్యలలోన...
                  కట్టెపుల్లల తో...
మన్నుతో చేసిన శ్రేష్టమైన 
                   పాత్రలలో..... 
బలవర్ధక పంటలవంటలు .... !
    అందుకే..... ఆనాటి        
                మనుషులు.....  
బుద్దిబలముతోడ,
               కండబలము కలిగి     నూరువత్సరములు........
             నిండు గా జీవించె... !!
      లోహపాత్రల లోన... 
          గేసు పొయ్యిలమీద......
     పసలేనిపంటలతో.... ...
          రుచిలేని వంటలు !
    వింత రోగాలతో... 
          నీరస మనుషులు !!
గట్టిగా తినలేరు 
        పట్టుగా పని చెయ్యలేరు నిరాశా,నిస్ప్రుహల
         నేటి తరము  వీరు !!
      *******

కామెంట్‌లు