ఎర్ర చీమలు సమ్మోహనం (ముక్త పద గ్రస్తం)--ఎం. వి. ఉమాదేవి
ఎర్ర ఎఱ్ఱని చీమ
చీమ కుట్టెను రామ
రామయ్య వంటోడు చీమయ్య ఓ వనజ !

శ్రమ జీవిగా తాను 
తానె సాగును లైను 
లైనుగా కదులుతూ సేకరణ ఓ వనజ !

తీపి మిఠాయి చేరు 
చేరి కొరుకుతు జోరు 
జోరుగా తరలించు పుట్టకే ఓ వనజ !

తనదారి కడ్డుగా 
అడ్డొస్తె కుట్టుగా 
కుట్టుతూ పోరులో కసిచూపు ఓ వనజ !

వేసవిన  శ్రమజేయు 
శ్రమ తిండి జమచేయు 
జమచేసి వానలో భద్రంగ ఓ వనజ !

కామెంట్‌లు