ఐక్యగీతిక(గేయం);-:-దుగ్గి గాయత్రి,

ఐక్య గీతిక పాడర తమ్ముడా
ఆవేశ వాహినికి కట్టలేసి
అందరమొకటని చాటింపు వేసి
                                  ౹౹ఐక్య౹౹
అలజడుల సంస్కృతిని అణచివేసి
కారు చిచ్చులకు కాలయముడివై
ద్వేషాల్నొదలి ఎల్లరమొకటనీ
                                ౹౹ ఐక్య౹౹
అన్న తమ్ముడని ఆరివారముగ
మెలిగి తల్లి భారతి సంతసిల్ల
సౌభ్రాతృత్వమే మా నైజమని
                                ౹౹ఐక్య౹౹
          :-దుగ్గి గాయత్రి,
           టి.జి.టి.తెలుగు,
           పరిశోధక విద్యార్థిని,
           (గ్రా)కల్వకుర్తి,
           (జి) నాగర్ కర్నూల్,
           (రా)తెలంగాణ. 
కామెంట్‌లు