గ్రీష్మానందం ...!!-----డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్.--హన్మకొండ.
 వేసవికాలం 
వచ్చిందంటే ,
ఒకపక్కనుండీ 
మామిడిపళ్లు 
నోరూరిస్తుంటే 
మరోపక్కనుండి 
మల్లెపూల -
సుగంధం ....
మనసును తాకి 
స్త్రీమూర్తులను
జడతడుముకునేలా 
చేస్తుంది ......!
మల్లెపూలు 
ఇష్టపడనివారూ 
మామిడిపళ్లు 
ముట్టుకోనివారూ 
బహుఅరుదు !
సాయంత్రం -
మల్లెపూలకోసం ,
ఎదురుచూసే -
గృహిణులు ...
నవవధువులు 
మల్లెలనుమించిన 
గుభాళింపు...
ముఖాలతో --
మెరిసిపోతుంటారు!
ఆహారం తీసుకునే
ప్రతి సమయంలోనూ
నేనూ ఉన్నానంటూ
మామిడి పండు
ప్రత్యక్షం అవుతుంది ,
సర్వజనావళిని ..
ఆకర్షిస్తుంది.....!
అటుమల్లెపువ్వు 
ఇటుమామిడిపండు 
ఒకరుతువుకే ---
పరిమితం .....!
అయినా --
సంవత్సరానికి -
సరిపడినంత ,
తృప్తిని --అనందాన్ని 
మిగిల్చి పొవడం 
ఆ ..రెంటి అభిమతం !
అందుకే...
అందరిని అలరించే-
వేసవికాలంఅంటే,
నాకెంతో ఇష్టం !!

                ***


కామెంట్‌లు