.అమ్మ అనురాగదేవత ; -ఎం. వి. ఉమాదేవి.

 ప్రక్రియ.. ఆట వెలదులు 
1)
మంచి చెడులదెల్పు మాతృదేవతయమ్మ 
కన్నులందు మమత కలికికెపుడు 
మరువరానిమేలు మనతల్లి జేయురా 
వందనాలు జేతు వాసిగాను !
2)
ఉపవసమును జేయు నుర్విమనకొరకె 
యహము మరిచి సాగునాత్మయందు 
నాకలినిట దీర్చు నమ్మలెల్లమనకు 
దేవతవలె మెచ్చి దీవెనొసగు !
3)
తండ్రి దండనదియు తప్పించు దయతోడ
పిచ్చిపనులు జేయ హెచ్చరించు 
కర్రదెబ్బలిచ్చి కఠినమ్ము నొకపరి 
గురువుగాను మెలుగు గొప్పవిధము !
4)
వయసుపెరిగినపుడు వడలిన దేహమ్ము 
నమ్మకపుడు వలయు నధికకరుణ 
నాదరించవలెను నాత్మీయ భావమున్ 
తల్లికన్న గొప్ప ధరణిలేదు !
5)
అమ్మయున్న  చాలు ననురాగ దేవత  
రాజ్యలక్ష్మి వలెను రాణువముగ
ధైర్యలక్ష్మి తాను  ధన్యతలనె యిచ్చు 
రేయి పగలు గాచు రెక్క కింద!

కామెంట్‌లు