న్యస్తాక్షరి:- ;-మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
సం...స్కృ...త...ము(పాదాదిలో)

ఆ.వె
*సం* బరంబు తోడ చదువులన్ దాటి సం
*స్కృ* తిని మరచుట ఘనకార్యమౌనె
*త* గిన నడవడిగుణ ధనము వోలెనెగద
*ము* ప్పురాని బాట మెప్పు యెపుడు

న్యస్తాక్షరి:- సం--స్కృ--త--ము (పాదాదిలో)
ఆ.వె
*సం* కటహరి పూజ సౌఖ్యంబు నిచ్చు సం
*స్కృ* తిని నిలుప సర్వ జగతి మారు
*త* లుగువేయ దూడ మలుపెట్లు తిరుగును
*ము* దురులేతగాంచ యెదకు మేలు


కామెంట్‌లు