సమస్యా పూరణలు;-మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
 *సంసారిగ నన్ను జేయ సబబా స్వామీ*
క.
హింసకు బదులిమ్మంటివి
హంసగ సుగుణంబునిచ్చి; యాపద జేరన్
ధ్వంసంబునరికట్టగసుర
*సంసారిగ నన్నుజేయ సబబా స్వామీ!*
క.
కంసుని చెర వీడగలవు
హింసను తప్పించ గలవు; యిహలో కలి వి
ధ్వంసపు మాయన బడెడీ
*సంసారిగ నన్ను జేయ సబబా స్వామీ!*

కామెంట్‌లు