సమస్యాపూరణం;-మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
*తగవుల నాడంగఁ దగును తరుణుల తోడన్.*
క.
దిగులెందుకు సన్నిహితపు
పగడపు పలుకులను బంధు వరుసలు దెలుపన్
నగవును చిందించి సరళ
*తగవుల నాడంగఁ దగును తరుణుల తోడన్*

తగినాస్యము పండించుచు
దిగులును మరిపించు చుండు దివ్య వరసలే
ధగధగ మెరుపుల నవ్వుల
*తగవుల నాడంగ దగును తరుణుల తోడన్*కామెంట్‌లు