యోగానందం;- గుండాల నరేంద్ర బాబు - 9493235992
  విశ్వగురువు నా భారతదేశం
విశ్వశాంతి సందేశం నాదేశం
వసుధైక కుటుంబ నాoదీ ప్రస్థానం
విశ్వసౌహార్ద గీతిక సామవేదo
విశ్వజనీన   ఆరోగ్యమూలిక చరక సంహిత గ్రంథం
ప్రపంచానికే జ్ఞానబోధ
మనగౌతమబుద్ద
యావత్ప్రపంచానికే తలమానికం 
పతంజలి మహర్షి 
యోగా
ప్రపంచాన్నే తనవైపు మరల్చుకున్న 
ఆరోగ్య వరప్రదాయని పుణ్యభారతావనేగా
శారీరక సౌష్టవానికి యోగాసనాలు
మానసిక పరిపుష్టికి ప్రాణాయామాలు
శారీరక మానసిక పునరుత్తేజానికి యోగo ధ్యానం ఉత్ప్రేరకాలు
క్రమంతప్పని యోగాసనాలు అనుక్షణం నిన్ను రక్షించే ధ్యానమార్గాలు
ప్రతిజీవికి జీవనాధారాలు
భావి తరాలకు ఆరోగ్యదాయకాలు
యోగాసనాలు శారీరక సామర్ధ్యానికి
ధ్యానం నీలోకి పరకాయప్రవేశం చేసి మానసిక ఒత్తిడి మాయం చేయడానికి
అందరం యోగాచేద్దాం
ఆరోగ్య భారతావని నిర్మిద్దాం
అందరం ధ్యానంచేద్దాం
ప్రశాంత చిత్తంతో జన్మను ధన్యం చేసుకుందాం   
(తేది : 21 జూన్ 2022 అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా)

కామెంట్‌లు