శిష్ట రక్షణి.. దుష్ట శిక్షణి "శంకర ప్రియ.,"శీల.,సంచారవాణి: 99127 67098
 🙏మంచి మార్గము లందు
    మమ్ములను నడిపించు!
    మాకు రక్షణ నిమ్ము!
           శ్రీమాతా శివాని!
           ( శ్రీమాత పదాలు., శంకర ప్రియ.,)
👌శ్రీమాత యే శ్రీమహారాజ్ఞి! పరమేశ్వరి.. ఈ చరాచర ప్రపంచమును పరిపాలించు చున్నది! శిష్ట రక్షణము, మరియు దుష్ట శిక్షణము... భగవతి, శ్రీసతి సంకల్పము!
👌లోకములో.. దేవతలు, దానవులు, మానవులు.. మున్నగు  సకల ప్రాణికోటికి; మంచి, చెడు మార్గములు.. రెండు గోచరించు చున్నాయి! వాటిలో దుర్మార్గములో  ప్రవర్తించు వారిని; శ్రీమాత, "మహాకాళి"యై దండించు చున్నది! అట్లే, సన్మార్గములో ప్రవర్తించు వారిని; శ్రీమాత, "మహా దుర్గ"యై కాపాడు చున్నది!
 
⚜️అశ్వథాటి వృత్తము ⚜️
     దారుల్ గనంబరిచి నేరంబులన్ గొలిపి నేరంబులన్ బొనరచన్
      కారుణ్యమున్ విడిచి, పారింతు వేల మము నీరీతి చేయఁ దగునా?
       శ్రీరామ రక్షణగ నేరీతి మమ్ములను నీ రాక నిల్పునొ కదా!
      హే రాక్షసాంతకి! సదా రక్షమీయు మిఁక, కోరన్ వరంబులు సతీ!
 ( రచన: శ్రీచింతా రామకృష్ణారావు., శ్రీ అష్టోత్తర శత సతీ అశ్వథాటి (సతీ శతకము) )

కామెంట్‌లు