అయితే ఒకటీ ; గంగదేవు యాదయ్య

 అయితే ఒకటీ 
కొడతా టికెటీ..
పొయ్యిరా..పొయ్యిరా..
పోలవరమూ..
చూసిరా .. చూసిరా .. 
పాపికొండలూ...
కుర్రో- కుర్రు
రచన: గంగదేవుయాదయ్య 
( రచయిత: ఉయ్యాల - జంపాల:బుజ్జిపాటలు )
కామెంట్‌లు