జగమేలు గాయత్రి ;-ఎం. వి. ఉమాదేవి
జయములీయవే 
జగమేలు గాయత్రి 
నింబ మాలా ధరీ 
నీరజా దళ నేత్రీ !

శివుని పట్టపురాణి 
సింహవాహిని దేవి 
శాకంబరీ మాత
శక్తి శూలా ధరీ !

కాల సర్ప భూషణీ 
కరవాల హస్తినీ 
అంబికా అక్షయా 
అభయమ్ము నీయుమా !

ఢమరుకా ధారిణీ 
దాక్షాయణీదేవి 
తాటంక త్రిభువనీ 
దివ్య పరమేశ్వరీ !

 సమృద్ధి కారిణీ 
సాంబ శివ ప్రియగౌరి 
శాకినీ డాకినీ 
దుష్ట సంహారణీ !

దుర్భుద్ధి నాశనీ 
దురిత ఖండితదేవి 
కాముకా  నాశనీ 
కాత్యాయనీ చండీ !!


కామెంట్‌లు