చిత్రస్పందన /;-టి. వి. యెల్. గాయత్రి.పూణే. మహారాష్ట్ర.
 కాయ కష్టము చేయుచు కాసుకొఱకు
చిట్టి తలమీద మోసెను మట్టి తట్ట
వెతల బరువుల నించుక విడిచి పెట్టి
నవ్వు చున్నది పసిబాల పువ్వు వోలె /


కామెంట్‌లు