పూచిన పూవులు;- డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు. 9441058797.

 బాల పంచపదులు
==============
1.బడితోట కన్నులపంట!
  పూచే పూవులు బాలలంట!
పూలరేకులు వారి నవ్వులంట!
  పరిమళాలు బతుకులంట!బాలలు,
       పూచేపూవులు,రామా!
2.తోటలేని బడి,
                  దైవలేని గుడి !
   తోటపని జోడి,
                  ఆరోగ్యం ముడి!
   తోట అందం,
                   అనందం ఒడి!
   విరబూసిన తోట,
                     రాగాలసడి!
    బాలలు,
           పూచేపూవులు ,రామా !
3.బడి తోట ,
         బోధకుడు తోటమాలి!
   పిల్లలు మొక్కలై,
                 ఎంతో ఎదగాలి!
  చదువులు పూవులై,
                    విరబూయాలి!
   గుణాలగంధాలు,
                    వెదజల్లాలి !
   బాలలు,
          పూచేపూవులు, రామా!
_________

కామెంట్‌లు