మదాలస అంటే...... ; -అచ్యుతుని రాజ్యశ్రీ

 మదాలస అంటే మందంతో పూర్ణంగా ఉన్న అని శబ్దార్ధం.మార్కండేయపురాణంలోవిశ్వావసు అనే గంధర్వుని కూతురు మదాలస.వజ్రకేతుని కొడుకు ఆమె ను కిడ్నాప్ చేసి పాతాళ లోకంలో దాచాడు.పాతాళకేతునిచంపిఋతుధ్వజుడు మదాలసను పెళ్లాడాడు.అతని శత్రువులు భర్త మరణించాడు అని దుష్ప్రచారం చేయటంతో మదాలస శ్లోకంతో చనిపోతుంది.ఋతుధ్వజుడు భార్య తనకోసం విలపించి చనిపోయింది అని బాధ పడుతున్న అతనికి నాగరాజు మదాలస లాగానే ఉన్న ఇంకో కొన్ని సృష్టించి ఋతుధ్వజుని శోకం తీర్చాడు.మదాలససౌందర్యానికి ప్రతీక.అందుకే ఆపేరు కుమార్తెలకుపెడ్తారు
కామెంట్‌లు