నా దేశం.: శ్రీమతి : పుల్లాభట్ల : జగదీశ్వరీముార్తి .కల్యాణ్ : మహారాష్ట్ర.8097622021.
ప్రక్రియ : సున్నితం .
రుాపకర్త : శ్రీ నెల్లుట్ల సునీతగారు.
==========================
స్వాతంత్రోద్యమాల శాంతి పోరాటం
దేశభక్తి  నిండిన నినాదాలతో
బానిసత్వ సంకెళ్ళకు స్వస్తివాదం
చుాడ చకచకని తెలుగు సున్నితంబు ॥

భారత దేశ విముక్తికై
పోరాడిన  విప్లవ వీరులనేకం .
సత్యాగ్రహాల బాటలో యువతరం
చుాడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు ॥

అహింసయే ఆయుధమైన పోరాటం
ద్దరిల్లిన నిజాం నిరంకుశత్వం 
విప్లవనాదాలతో  బ్రిటిష్ పాలనాంతం
చుాడచక్కని  తెలుగు సున్నితంబు ॥

స్వాతంత్రోద్యమంలో ఉద్యమ వీరులర్పించిన
ప్రాణత్యాగాల  ఫల స్వరుాపం.
నేటిమన స్వాతంత్ర్య  భారతదేశం .
చుాడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు ॥

కులమతాలులేని స్వాతంత్ర్యం భారతదేశం
శాంతి సత్యహింసలకు సాక్షిభుాతం 
ఎగురుతున్న  మువ్వన్నెల విజయపతాకం 
చుాడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు ॥

కామెంట్‌లు