సమస్యా పూరణం;-మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
 *కవి గాంచగలుగునట రవి గాంచని చోటున్*
క.
నవ లోచన కోవిదులై
భువిలో వింతలను తెలుపబూని జగతికై
సవివరణ నందజేయ సు
*కవి గాంచగలుగునట రవి గాంచని చోటున్*

కామెంట్‌లు