సమస్యాపూరణం;-మమత ఐలహైదరాబాద్9247593432
 *కలుగలవాడె రాజు కలికాలములోన దలంచి చూసినన్*
చ.
సులువది గాదు చెప్పినను సొక్కపు దారిని యెంచి నడ్వగన్
పలువురిమేలు గోరి జలపాతమువోలెనె సాగి యెప్పుడున్ 
కలతల లెక్కజేయకఁ సకార్యములన్నియు చక్కదిద్ది నూ 
*కలుగలవాడె రాజు కలికాలములోన దలంచి చూసినన్*

కామెంట్‌లు