నిజమైన సేవ;-డి.కె.చదువులబాబు

 ఒక అడవికి రాజుగా శార్వరి అనే సింహం ఉండేది.ఆసింహం వద్ద ఒక ముత్యాలహారం ఉండేది.అడవిలో దొరికిన ముత్యాలహారం తాతలకాలం నుండి ఉంది. 
" అడవిలో మంచిపనులు చేసే సహాయగుణం కల జంతువును ఎన్నికజేసి రాబోయే నా పుట్టినరోజు వేడుకల్లో ముత్యాలహారంతో సత్కరిస్తాను. ఆసత్కారం పొందిన జంతువు 'సేవారత్న' బిరుదుతో పిలువబడుతుంది. సత్కారం అందుకున్న జంతువును అన్ని జంతువులూ గౌరవించాలి"అని ప్రకటించింది సింహం.
కొన్ని మాసాల తర్వాత మృగరాజు పుట్టినరోజు రానే వచ్చింది. పుట్టినరోజు వేడుక ఘనంగా జరిగింది. విందు అనంతరం సభలో సేవారత్న ఎన్నిక ప్రారంభమయింది.ఒకొక్క జంతువు వచ్చి అవి చేసిన మంచి పనులను చెప్పసాగాయి. చివరకు మూడు ఎలుగుబంట్లు మిగిలాయి. మొదటి ఎలుగుబంటు ముందుకు వచ్చి"మహారాజా!నేను చాలా జంతువులను ఆపదలనుండి కాపాడాను. ఆహారం దానంచేసి ఆకలి తీర్చాను. తగాదాలను పరిష్కరించాను. పిల్లలను నాభుజంపై ఎక్కించుకుని అడవిఅంతా తిప్పి ఆనందపరిచాను. "అంటూ అనేక రకాలుగా తన సేవలగురించి చెప్పుకొచ్చింది. సింహం జంతువులతో "ఇన్నిసేవలు చేసిన ఈ ఎలుగుబంటును అభినందించాలి.ఈ ఎలుగుబంటు సేవలు అందుకున్న జంతువులు ముందుకు వచ్చి అవి అందుకున్న సేవలగురించి చెప్పండి" అంది.ఏజంతువూ ముందుకు రాలేదు. రెండవ ఎలుగుబంటు ముందుకు వచ్చి "మహారాజా!నేను ఆకలిగొన్నవారికి అరటిపండ్లు,తేనెను దానం చేస్తున్నాను. కావాలంటే అడగండి. అంది. 
సింహం జంతువులతో "నిజమేనా!"అంది.
ఒకకోతి,ఏనుగు ముందుకువచ్చి "ఈ ఎలుగుబంటు అడిగితే ఒక అరటిపండు ఇచ్చింది"అన్నాయి.అప్పుడప్పుడూ ఒకచుక్క తేనె నాలుకమీద వేస్తుంది. అని మరికొన్ని జంతువులు చెప్పాయి. 
సింహం మూడవ ఎలుగుబంటుతో" మరి నువ్వు ఏవైనా మంచిపనులు చేశావా?" అంది.
మూడవ ఎలుగుబంటు ముందుకు వచ్చి 
  "మహారాజా!గొప్పగా చెప్పుకోదగిన సేవలు నేనేమీ చేయలేదు. "అంది. 
వెంటనే కొన్ని ముదుసలి జంతువులు.వికలాంగజంతువులు ముందుకు వచ్చి "మహారాజా!ఈ ఎలుగుబంటు చాలాసార్లు పండ్లు,గింజలు,తేనె ఇచ్చి మా ఆకలి తీర్చింది."అన్నాయి.కొన్ని పిల్లజంతువులు ముందుకు వచ్చి "ఈ ఎలుగు మమ్మల్ని అప్పుడప్పుడూ భుజంపై ఎక్కించుకుని అడవిలో తిప్పి సంతోషపెట్టింది"అన్నాయి.
"ఈఎలుగుబంటికి వైద్యం తెలుసు. మాకు ఉచితంగా వైద్యంచేసింది. అన్నాయి కొన్ని జంతువులు.తమకు ఆపదలో సహాయ పడిందని మరికొన్ని జంతువులు చెప్పాయి. ఈఎలుగు వీలున్నప్పుడల్లా అడవిలో మొక్కలను నాటుతుందని మరికొన్ని జంతువులు చెప్పాయి. తగాదాలను సింహందాకా రాకుండా ఈఎలుగుబంటు చక్కగా పరిష్కరిస్తుందని ఇంకొన్ని చెప్పాయి. 
అన్నివిషయాలు విన్న మృగరాజు
" సమాజంలో సేవారత్నలు మూడురకాలు. కొందరు మొదటి ఎలుగుబంటిలాగా ఏమీ చేయకుండా నేను అదిచేశాను. ఇదిచేశాను అని చెప్పుకుంటూ భ్రమలో బతుకుతుంటారు. మరికొందరు రెండవ ఎలుగుబంటులాగా ఒకఅరటిపండో, చీనీపండో ఇచ్చి పిసరంతదానికి కొండంత ప్రచారం చేసుకుంటారు. మరికొందరు మూడవఎలుగుబంటులాగా అనేక రకాల సేవలుచేస్తూ కూడా తమ గురించి చెప్పుకోరు.సహాయం పొందినవారు వారి గురించి చెప్పుకుంటారు. మీరు ఈ మూడవ ఎలుగుబంటిని ఆదర్శంగా తీసుకుని మీకు చేతనైన సహాయాలు చేయండి. నిజమైన సేవలో ఆత్మసంతృప్తి, మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. మంచిని పంచండి." అని చెప్పింది. మూడవఎలుగుబంటు మెడలో ముత్యాలహారం వేసి, పూలుచల్లి 'సేవారత్న' బిరుదుతో సన్మానించింది సింహం.

కామెంట్‌లు