తీర్చును ;- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
 దివినుండి కురిశాయి పూలు 
అవేకదా చందాయి వెన్నెల పాలు
ఆకుపచ్చగా నవ్వెను చేలు 
భూమిపైని ప్రజల కదే మేలు 
పేర్లు ఎన్ని ఉన్నా వేరువేరు
అది ఉన్నది ఒకటేగా నీరు 
అమ్మకు మొక్కితే కష్టాలు కడతేరు 
ఎప్పుడూ మరవొద్దు అమ్మపేరు 
ఆ అమ్మే మన కష్టాలు బాపు 
మన కంటికి రెప్పేగా కాపు 
మన అందరిది ఎట్లున్నా రూపు 
అమ్మ మనకు కరుణను చూపు 
భక్తుల రక్షణ జరిగెను నాడు 
అది ఎప్పటికీ వసివాడదు నేడు 
ప్రజలందరు కోరుకునే కూడు 
అమ్మయే తీర్చును మనగోడు !!

కామెంట్‌లు