హృదయం;-కొప్పరపు తాయారు;-ఫోన్:9440460797
          నిన్ను తలుచుకుంటే చాలు
         కనులు కన్నీటి చెలమలై
        కార్చు కన్నీరు ఏల ఈ బలహీనత
        గుప్పెడంత నీవు కొండంత బాధ
        ప్రేమకు పెన్నిధివి పదిలంగా ఉంటావు.
        కారుణ్యమూర్తి కమనీయం నీదు ఒరవడి
        కాలుష్యం లేదు, కపటం లేదు
        అచ్చమైన పచ్చ పూసల వెలుగొందుతావు
        గుప్పెడంతైన గంపెడంత  ప్రేమ
        పంచి అంతా నాదని మహా ప్రభంజనంలా
        విజృంభిస్తావ్ అంతా నాదేనని
         ఎదుగుతావు ఒదుగుతావు.
         వెతికి వెతికి వెతల దీర్చ ,
         పంచుతావు పవిత్రమైన ప్రేమ
          కానీ చివరికి నిన్ను నువ్వు
          వెతుకులాట వెతల బాటలో
          దొరకని, నిజంలా, దౌర్భాగ్యపు
          ఆలోచన, అన్యాయంగా
          ఆడుతుంది, నీతో ఈ నాటకం.
          అయినా నీది పవిత్రమైన స్థానం.
          పంచలేవు, తెంచలేవు, అందుకే
          పదిలం, ఉంటాడు లే దైవం నీకు
            తోడుగా,
          నమ్మిన నిజాన్ని, కల్మషం లేని
          మంచితనాన్ని,మానవత్వపు రంజులో,
           కొత్తపుంతలు తొక్కక, 
           పవిత్ర గంగవలే సాగి పో
           ఈ భువిని నీవు నీదు చర్యల
           పవిత్రం చేయి హృదయమా నా
           ఆజన్మ సాంగత్యమా.

      


కామెంట్‌లు