చేరని ఉత్తరం ;-కొప్పరపు తాయారు;-సెల్ ;:9440460797

              ఎక్కడెక్కడో ఎగిరి కడకు,
              నన్ను చేరిన నిన్ను చూస్తే
              జాలి వేసింది సుమీ!!
              తెరచి చూస్తే నేను కాదు,
              వివరాలు లేవు మిత్రమా!
               
              ఎదురుచూచి ఎదురు చూచి.
             ఎద వ్రక్కలయ్యేలా ఉంది
             భరించలేని నా బాధ ఎవరికి ఎరుక
             ఆశతో బ్రతుకు లాగే నేను
             ఆశ పడలేను కాదనలేను!!
           
            ఎంతమంది ఆశలు నిరాశ ,
            చేసిందో ఈ ఉత్తరం !!
            అందని ఉత్తరమా తిరిగి తిరిగి
            అందరినీ నిరాశకు గురిచేసేవా ,
            ఎంతటి  నిర్దయ , ఆశల వలయంలో
            చిక్కించే నీ చలనం అమోఘం!
  
            ఎందుకీ  కమ్మ నైన  మోసం,
           అందని ఉత్తరమా అందుకో లేని
           అభాగ్యుల తలరాతా  ఏది దారీ???
              
          నాలాగా ఎందరో ఒక మంచి మాటకై
          ఒక ప్రేమ పూరిత వాక్యం కై
          పరితపిస్తున్నారో కదా!
         ఎదని ఇదమిద్దంగా చెప్ప
         నలవిలేని బాధ .
        
         గుంజుతున్నాయి నవనాడులు.
         నా హృదయమా చీకటిలో
         జీవితాన్ని వెతుక్కోకు!
         కలల ప్రోవులా కమ్మదనం
         నింపుకో,నిరాశ నీ జీవితం కాకూడదు!!

         చిరునామా లేని చిరు కాగితాన్ని చూసి
         కన్నీరు కార్చకు, కలతలో లేదు జీవితం,
        తలపులో నింపుకో ధైర్యం ముందుకు 
         అడుగు వేయి ముచ్చటగా!
         ప్రభంజనంలా పొంగి  పొరలు,
         నీదు మంచితనం నీకు రక్ష !!!

కామెంట్‌లు