చూసినేర్చుకుంటారు.. ;-- కోరాడ నరసింహా రావు !
చూసి...నేర్చుకుంటారు పిల్లలు      శ్రద్దనే చూపాలి పెద్దలు... !
కనిపంచేవి - వినిపించేవి... 
 పిల్లల మనసు దోచుకుంటాయి 
 అనుకరించి - అనుసరించే... 
  తత్వమే  వారిది... !!
అదిగో...అటుచూడండి.... 
      ఆ బాబును !
వాడు  రాత్రి చూసినసినిమాలో  రాకుమారుని వలే...., 
 అమ్మ చీరను, కిరీటంలా
.    తలకు చుట్టుకుని...., 
  కొండ  చీపురు పుల్లనే... 
     కత్తిలా  దోపుకుని...., 
   ఎలా పోజు  కొడుతున్నాడో !
    ఇదిగో.... ఇటు చూడండీ... 
  సినిమాలో  పాటలకు... 
   అచ్చం  ఆ హీరోయిన్ల లా.... 
  ఈ  చిన్నారులు ఇస్తున్న... 
      డాన్స్ పోజులు... !!
 అర్ధమైన - భావమైనతెలియని 
   ఆ వయసులో.... !
   అది  మంచో - చెడో...తెలిసి కొనకయే,అనుకరించు ఆ తీరు 
        అభం - శుభం తెలియని 
 ఆ చిన్నారులు చెడిపోతే.... 
    బాధ్యులము... పెద్దలమే !
అందుకే....., 
 పిల్లల పట్ల  పెద్దలు... 
               శ్రద్ద  వహించండి !
చెడును వారి దరికి.... 
.       చేరనీయకండి.... !!
 చూసి నేర్చుకుంటారు పిల్లలు !
    శ్రద్దనే చూపాలి  పెద్దలు.. !!
         *******

కామెంట్‌లు