" చిన్న పిల్లలము మేమని... ! "-- కోరాడ నరసింహా రావు.
చిన్న పిల్లలము మేమని... 
  మే మేమి చేయగలమని.... 
  అనుకోవద్దేనాడూ.. పిల్లలూ !
 చెయ్యాలని అనుకుంటే, మీరు 
 చెయ్యలేనిదేమున్నదిపిల్లలూ!!

మీరు" టీ వీ "ల్లో ... పిల్లల 
.ప్రోగ్రాము లెపుదు చూడలేదా?
  మీలాంటి చిన్న - చిన్న 
    పిల్లలెందరో... ఎన్నెన్నో 
     గొప్ప పనులు చేస్తున్నారు ! 

తలచుకుంటె మీరూ... 
  మీప్రతిభను చూపెట్టగలరు !   

   పాటలతో ఒకరు - 
         డాన్స్ లతో ఒకడు...., 
 తమ - తమ ప్రతిభలు చూపి 
   ప్రధములుగా గెలిచి.... 
 గొప్పగొప్పబహుమతులతొ ... 
     చప్పట్లు - పొగడ్తలు !

మీలాంటిపిల్లలే, వారుకూడా! 
 చక్కగా శ్లోకాలను... 
      చెబుతుందొక  పిల్ల !
   గొప్పగా పద్యాలను... 
      పాడును ఒకబాబు !!
 జనరల్ నాలెడ్జ్ లో... 
   అడుగుతున్న ప్రశ్నలకు 
    చక -  చకా జవాబులను 
     చెబుతూ... ముద్దొచ్చే 
          పిల్లలుఎందరెందరో !

 సాధనతో ప్రతిభను... 
      చాటుకొనుటకు... 
  పిల్లలు - పెద్దలన్న... 
     తేడాయే లేద ర్రా... !
  ఎందరో  పెద్దలకన్నా... 
    కొందరు పిల్లలే... 
      ఎంతో  గొప్పర్రా... !!

వారి వలే... మీరు కూడ 
      ప్రయత్నించి చూడండి !
 మీకిష్టమైనదేదైనా.... 
..  సాధనచేయ్యండి..., 
 గొప్పపేరుతో పాటు... 
     ఎంతో డబ్బును మీరు 
       పొందగలరు పిల్లలు... !!
    ********

కామెంట్‌లు