పట్టిందల్లా బంగారమే!;-గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
పువ్వు 
పుట్టగానే
పరమళిస్తుంది

చదువు
సమాప్తమవగానే
సదావకాశంచిక్కింది

కళ్యాణం
కాగానే
కాసులొచ్చాయి

కళత్రం
కాపురానికి రాగానే
కలిసొచ్చింది

పుత్రుడు 
పుట్టగానె
పదొన్నతిలభించింది

కూతురు
కలిగినవెంటనే
కలిమిచేకూరింది

మనుమరాలు
పుట్టింది
మనసునుదోచింది

మనుమడు
పుట్టాడు
వంశవృద్ధిజరిగింది

నా కవిత
నెగ్గింది
నాకు పేరొచ్చింది

నేను
పట్టిందల్లా
పసిడైపోయింది

పరమాత్మునికి
ప్రణామాలు ప్రార్ధనులు
పూజలు పునస్కారాలుకామెంట్‌లు