:- * లోకకల్యాణం *;- కోరాడ నరసింహా రావు !
దుష్ట సంహారంతోనే... !
...  ******
లోక కళ్యాణం కోసమే.... 
 నారాయణుడు మత్స్య, కూర్మ 
వరాహ నారసింహాదిఅవతారా
లతోపాటు....శ్రీరామ,శ్రీకృష్ణులు గా నరుడై పుట్టాడు.... !
  
 దుష్ట సంహారం జరగనిదే.... 
   లోకకళ్యాణానికి ఆస్కారం లేదు... !

ఈ కలియుగంలో అపరిమితం గాపెరిగిపోయిన అన్యాయాల నూ, అక్రమాలనూ... నిరోధించ టానికేఆశ్రీహరికిప్రతినిధులుగా ...కవులు,రచయితలు,సాహితీ వేత్తలు, సంస్కర్తలు  ఈ సమా జంలో అవతరించారు.. !

ఈ కలియుగ పోరాటంఅంతు
లేని బాహ్య శత్రువులతో కాదు 
మనిషిలోనున్న ఆరుగురు అంతర్ శత్రువులతో....!

వ్యక్తి ఈ అంతర్ శత్రువులను జయిస్తే చాలు... !
  ఇక బయట అసలు శత్రువులే 
ఉండరు...!!
   
   ఆ కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాది  శత్రువులు తొలగిపోయి... జాలి, దయ, ప్రేమ, సేవ, త్యాగం మొదలైన మిత్రులందరూ ఆ స్థానంలో కొలువైపోతారు... !

ఇంక...లోకమంతాస్నేహ,సౌభ్రాతృత్వ సుహృద్భావ పరిమళా లే.... !!
 ఇంతకంటేలోకకళ్యాణమేముం టుంది...! 

 ఓ కవులారా... కళాకారులారా 
రచయితలారా...సంస్కర్త లారా
మీ మీ ప్రతిభలు చాటుకునేం దుకో... సన్మాన, సత్కారాల కోసమో... తాపత్రయ పడకండి 
మీరు ఆ దైవానికి ప్రతినిధులు !
 మీ లక్ష్యము - ధ్యేయము.. మీ 
ప్రయత్న మంతా లోక కళ్యాణం కోసమే... !!

మీ ప్రతిభను మనుషుల్లోని చెడును పూర్తిగా తొలగించి... 
మంచిని పెంచటంలో చూపిం చండి...!

మీరే... ఈ లోకకల్యాణ కర్తలు 
మీరు అకుంఠిత దీక్షతో ప్రయత్నిస్తేనే... ఈ లోకానికి కళ్యాణం.... !!
      ********

కామెంట్‌లు