* కోరాడ మినీలు *

     @ వీరుడు @
               ***
సామ్రాజ్య విస్తరణ పేరుతో 
దండెత్తి వచ్చాడు  వాడు ..!
 ఆత్మాభిమానంతో...అడ్డగించి
   పోరాడి...వెన్నుచూపక.... వీరమరణం పొందాడు వీడు.!!  
చరిత్రలోఇద్దరూబ్రతికే ఉన్నారు  
వాడు చరిత్ర హీనుడయి ... !
వీడు చరిత్ర కారుడయి...!! 
        *****
          .   @ !? @
                  *
వందేళ్లు బ్రతికినా... 
   చావు  తప్పదు... !
  వెయ్యేళ్ళు కలిసున్నా... 
     వేరు తప్పదు... !!
  శత విధాల ప్రయత్నించినా... 
    జరిగేది జరగక మానదు !
  ఐనా... తన ప్రయత్నం...
    తను  చేస్తూనే ఉన్నాడు ...!
    ఇతడు . మూర్ఖుడా.... ?!
            మేధావా .... !?
        *******
          * హంస లా.... ! *
            *****
ఎంతకాలం బ్రతికామని కాదు 
 ఎలా బ్రతికామన్నదే ముఖ్యం !
వాడు కల కాలం బ్రతికాడు కాకిలా !
 వీడుఅతికొద్దికాలమేబ్రతికాడు 
   హంస లా.... !
కామెంట్‌లు