* కోరాడ నానీలు *

 నరికే కొద్దీ... 
   పుట్టుకొచ్చే... 
     తల లను కాక.... 
      ప్రాణ కుక్షిలో  కొట్టబట్టేగా !
     *******
రావణుని చావు.... 
  రాముని వలనా.... !
    సహోదరుడు.... 
      విభీషణుని మూలంగా !!
     *******
విభీషణునిది.... 
 కేవల  ధర్మాపేక్షా.... !
   రాజ్యాధికార ... 
    పదవీ  కాంక్షా.... !!
    *****
శ్రీమద్రామాయణం... 
  మహాభారతం.... 
   అన్యాయం - అధర్మం... !
     ధర్మరక్షణ కోసమా... !!
    ******* 
మాయ  జూదం .... 
   సీతాపహరణం ..... 
     కేవలం నెపం... 
      జరగాలి...దుష్టసంహారం !
       ******
కామెంట్‌లు