కుసుమాలు; -వరాహ కృష్ణ చేసెట్టి- సెల్ ; 9059704459
 మొక్క కొమ్మన పూచేను
పరిమళ కుసుమాలు
కవి కలమున ఒదిగేను
జ్ఞానాంకుర కుసుమాలు
కామెంట్‌లు