నవ్వుల బాపూజీ; -మిట్టపల్లి పరశురాములు- సిద్దిపేట-- చరవాణి;9949144820
1.
భరతదేశ మహానేత 
బోసినవ్వులమాతాత 
దేశ స్వేచ్చనుకాపాడి
పెంచెను దశదిశలఘనత
2
గుజరాతురాష్ట్రమ్ములోన 
పోరుబందరుగడ్డపైన 
శాంతిమూర్తిబాపుగారు 
జాతిపితగనుదయించెను
3
మనసులోనస్వేచ్చదలచి 
సాయుధ దళ మందునిలిచి 
హింసలేని పోరుసలిపె 
మానవతను చేరదీసి
4
హరిజనులనుచేరదీసి 
సకలజనులనొకటిచేసి 
త్యాగమూర్తియైవెలసెను
జ్ఞానమంతధారబోసి
5.
బానిసత్వపుబ్రతుకులను 
పూర్తిగానుతొలగించెను
ధర్మ యుద్ధ మాచరించి 
గాంధిమనలవిడిపించెను
             *
   


కామెంట్‌లు