చిత్రానికి పద్యం సాహితీసింధు సరళగున్నాల

 చం*గరికనుచీలికౌనటులకాలిసహాయము పట్టి ముక్కుతో
పరులకు సంతుజిక్కకను పైరులనెండిన గడ్డిపోచలన్
మెరుగుగ తీర్చిదిద్ద ,ప్రణమిల్లును మానవ జాతినీకికన్
సరిగన లేరు నీ గృహపు సౌరునుమించిన సౌధమెచ్చటన్
కామెంట్‌లు