@ క్షణాలలో చెప్పేస్తుంది @ కోరాడ నరసింహారావు.
బాబూ - పాపా..... 
           భయపడకండి... !

పిల్లలు తెలియక అడిగిన 
 ప్రశ్నలకు... పెద్దలు తెలియక 
         చిరాకు పడకండీ... !

మాకూ తెలియదు 
    తెలిసుకుందాము 
       అంటూ, నచ్చజెప్పండి !

పెద్దలు చక్కగ తెలుసుకునీ 
    పిల్లలకు తెలియ జెప్పండి!
        
   ఎన్నో తెలిసిన పెద్దలకైనా 
     తెలియని విషయా లెన్నెన్నో     
 అన్నీ తెలిసిన విజ్ఞులు కొందరు 
      ఖచ్చితంగా ఉంటారు !

గ్రంధాలయాలలోనూ మనకు 
       పుస్తకాలెన్నొ ఉన్నాయి, 
శ్రద్దగా మనము వెదికితే... 
   సమాధానాలు దొరుకుతాయి

ఇంకా సులువుగ తెలుసుకునే సెల్ఫోనిప్పుడు మన కుంది ! 
 అడిగిన ప్రశ్నకు క్షణాలలో... 
  జవాబు చెప్పేస్తుంది... !!
       *****

కామెంట్‌లు