వ్యక్తిత్వం; -కొప్పరపు తాయారు
         ఇష్టమైన జీవితాన్ని నష్టపరుచు కోకు
         కష్టమైన ఆలోచన ఉన్నత బాట సాగనీ
         అవరోధాల విషవలయాలలో చిక్కకు
         నమ్మిన నిజాన్ని ‌వదలనే వదులకు!!!

        పదిమందీ నిను మెచ్చగ పొంగిపోకు
        అందరూ నిను అనుసరించ నడు 
        బంగారు బాటలో నడక నేర్పు
.       మలచుకో  మహనీయ రీతిలో!!!

      నమ్మిన నీతి సడల నీకు ‌సరివారిలో
      ఉన్నత భావాల ప్రస్థానం కంటకప్రాయం
      కరడుగట్టిన భాషణ  కఠినాత్మకం
      కరగదు కన్నీటికి వ్వర్థం చేయకు కాలాన్ని

     అపురూపమైన అందాల ధ్రువతార గ    యావత్త్ప్రపంచం నిను పొగడ రామశరముగ              నిలచిపో చిరస్థాయిగా అందరి మన్ననలు నడుమ
మిగిలిపో అమ్మానాన్నల అపురూప ఆశగా !!!

కామెంట్‌లు