* కోరాడ నానీలు *

 సుఖ -  దుఃఖాల 
   బొమ్మా -  బొరుసులు... 
   ఈ తనువు నాణెం తో... 
     సాగే... జీవనజూదం... !
 ... ******
ఆడి... ఓడినా ... 
  కడదాకా... నిలిచాడు  !
   నిజమైన వీరుడు.. 
     ఈ ధీరుడు... !!
    ********
జీవనయానం..... 
.  ఘాట్రోడ్డు ప్రయాణం.. !
    క్షేమంగా  చేరటమే... 
. .   ఓ గొప్ప విజయం.. !!
     ******
ఆనందం పొందాలని... 
  ఎత్తిన జన్మ.... !
   విసిగి - వేసారి.... 
    మరణ రాజీనామా.. !!
    *******
ఎన్ని మార్లు.... 
ఓడి... పోతున్నా....., 
 మళ్ళీ -మళ్ళీ రప్పిస్తోంది 
   గెలుపుమీది ఆశ... !
    *******
కామెంట్‌లు