పుస్తకం-నేస్తం;- డా.భోజన్నగారి అనసూయ నిజామాబాద్ 99898 22494
 ప్రతిగృహిణికి ఇల్లొక రంగస్థలం
ప్రతి బంధువు ప్రవేశం-హితబోధ
తన పాత్రకి డైలాగ్ చెప్పే అవకాశం సున్నా
"రాజీ"వాతావరణమే అన్నికాలాలు
మౌనంగాఉంటే గర్వమని
సమాధానం చెపితే గడుసుదని
అన్ని బంతులు వారి చేతుల్లోనే
కాస్తో కూస్తో పుస్తకాలే నయం
వెసులుబాటు నిస్తాయి, వెలుగిస్తాయి

                     

కామెంట్‌లు