మనస్వి మరో కీర్తన

  కెనడా లో ఉంటున్న చిట్టి చెల్లాయి మనస్వి  శ్రీ రామనవమి సందర్బంగా ఆలపించిన పిబరే రామ రసం కీర్తన వినండి  
కామెంట్‌లు