బాల్యానందం.... ! కోరాడ నరసింహా రావు.
కలిమికి  గర్వపడనిది... 
  లేమికి కలత చెందనిది.... 
  నిర్మల కుసుమంలా... 
      పరిమళించేది బాల్యం !

ఆటల  సందడే గానీ... 
 ఆకలి - దప్పులు గుర్తుకు రావు
  కల్లలెరుగనిది, ఎల్లలులేనిది... 
    బాలలహృదయం... !

స్వచ్ఛమైన ఆ నవ్వులో.... 
   హృదయ

నైర్మల్యం... 
    నిన్న,రేపుల నిశ్చింత... 
     ప్రతిఫలిస్తుంది... !

బాల్యానికున్న... 
  గొప్పతనమే యిది !
   కొనుక్కో నవసరం లేని... 
 కోట్లవిలువైనబాల్యానందమిది 
    ********
కామెంట్‌లు