* కోరాడ నానీలు *

 సంగీత - సాహిత్య 
 నటనాభినయ సమ్మిళితం 
    వైరుధ్య సమన్వితం 
              శివ0... !
      *******
శత్రుత్వం మరపించి 
 మిత్రత్వ  సహజీవనం 
  మహిమాన్వితo.... 
     శివతత్వం... !
  ******
సింహం - ఎద్దు... 
  నెమలి -సర్పం... 
   నుదుట నిప్పు, నెత్తిపై నీరు 
       శివ సమన్వయo.. !!
    ******
పురుషునిలో  సగం 
      సమాన గౌరవం  
        అర్ధనారీశ్వరం.... !
        అబేధO  శివత్త్వం  !!
       *****
సృష్ఠి - స్థితులకు 
  పరిపూర్ణత్వం.... 
     ఆ సదాశివుని... 
    లయకరతత్వం !
    ******
సత్వ, రజస్తమో గుణముల 
   త్రిసూల పాని.... !
    ఆ నిర్గుణ... 
     లింగస్వరూపుడు !!
   ********
ఆద్యంత రహితుడు 
   భస్మ భూషితుడు 
     కైలాస, స్మశాన ... 
    సమవర్తీ...  శివా !
    ******
కామెంట్‌లు