ఆ మధ్య;- --- రచన: గంగదేవు యాదయ్య

ఆ మధ్య
అడవి మధ్య
ఈ మధ్య
ఇంటి మధ్య
ఉన్న మధ్య
ఊరి మధ్య
ఉంది మధ్య
ఊరి మధ్య..
ఎంచు మధ్య
ఏరు మధ్య ....
ఎంచు మధ్య
ఏకు మధ్య
ఒర్లు మధ్య
ఓడ మధ్య...
ఔనంటే ఐదు
కాదంటే... కంది పప్పు 
లేదంటే ... శనగ పప్పు..
కుర్రో - కుర్రు
====================
( రచయిత: "ఉయ్యాల-జంపాల " పిల్లల పాటలూ పద్యాల పుస్తకం)
కామెంట్‌లు