భావ లలిత గీతముగా..!- కోరాడ నరసింహా రావు !

 పల్లవి :-
 కప్పుకున్న మంచుదుప్పటి తొ  లగించి  చూసింది  భూదేవి .. !
   చల చల్లని పిల్ల తెమ్మెరలు... 
 లేలేత  కిరణాలనుముద్దాడగా తుషారబిందువులు..,పులకించి,అద్దుకున్నఆనందపురంగుల హంగులతోపుడమిఅందాలను ఒలకబోసింది ... !
చరణం :-
   నునువెచ్చని ఆ రవికిరణా లు చెట్లకొమ్మలనుండి జాలువా రుతూ... నేల కాన్వాసు పై రేఖా చిత్రాలెన్నో చిత్రిస్తున్నై .... !
     అరవిరిసిన సుమముల చు ట్టూ భ్రమరమొకటి ఝుమ్మన్న 
సమ్మోహన మంత్రం తో ప్రదక్షి ణలు చేస్తోంది.... !!
       "కప్పుమున్న మంచు... "
చరణం :-
     ప్రకృతి సోయగాలను తిలకించిన పురుషునిలో.... 
 ఆనంద పరవశం కవిత్వమై పొంగి పొర్లి, భావ లలిత గీతముగా రూపుదాల్చినది 
 భావలలిత గీతముగా రూపు దాల్చినదీ.... !!
       *******
కామెంట్‌లు