* తెలుసుకొనుముసోదరా *; - కోరాడ నరసింహా రావు !
ఉషోదయపు రవికిరణాలతో 
 ఎన్నెన్నో వర్ణాలు... 
    కన్నులపండుగ చేస్తుంటే.., 
  రసహృదయం ఉప్పొంగి... 
  భావగీతాలు ఆలపించదా.. !

 మనసులోని భావాలకు... 
   ప్రతీకలీ రంగులుకాదా... !
  
త్యాగానికి కాషాయం... 
   స్వచ్ఛతకు తెల్లదనం... 
  విజయానికి ఆకుపచ్చ.. 
 
      గగనంలో రెప - రెప లాడే     మన జాతీయ పతాకానికి 
  సంకేతము లివే   కదా .... !!

ప్రకృతిలో  వర్ణాలు..... 
  మనిషి మనసుకు.... 
    దర్పణ ప్రతి బింబాలు !
.
శివుడు కామదహనమొనరించి 
కోరికలను జయింఛమని.... 
 ఇచ్చిన సందేశానికి... 
  ఆనందపు హేల... 
ఈ రంగులకేళి... హోలీ.. !

సప్తవర్ణ  సమ్మిళితం... 
  ఈ మనిషి జీవితం... !
 సమయానికి తగు వర్ణముతో 
  శోభిల్లు చుండు  కదా... 
  శుభములు కోరే పసుపు... 
  పైరులలో  పచ్చదనం.... 
 అన్యాయాలను 
               ఎదిరించే ఎరుపు 
  దుఃఖానికి ప్రతిరూపం నలుపు 
    మన ముఖ కావలికల... 
   రంగులె చెప్పును... 
   మన మనసులోని భావాలను

. కాదని అన్నా.. లేదనుకున్నా 
 చెప్పకనే  చెప్పును రంగులు !

హొలీ రోజున ఆడే... 
    ఈ రంగుల ఆటలు...., 
  బ్రతుకుకు తప్పని 
     స్థితి, గతులే యని... 
  తెలుసుకొనుము సోదరా.. !
.    ******

కామెంట్‌లు