* కోరాడ నానీలు *

 క్షరము కాని...., 
  దివ్య  వరాలై... 
   అలరారుతున్నవి... 
     తెలుగు అక్షరములు !
       ******
  ఎనలేని పేరుప్రతిష్టలు 
     సిరి - సంపదలు... 
       కరుణించింది.....
         శారదాంబ... !
       *******
 అహంకారమే.... 
    శ్రీనాధుని పతనం !
      పోతన ఖ్యాతిమర్మం 
         నిరహంకారమే !!
       ******
 శివానుగ్రహంతో.... 
   కవిగా  ఖ్యాతి... !
     సరస్వతి కరుణతోనే ...
        లక్ష్మి  కటాక్షం !!
        ******
   ఆ యమ  అనుగ్రహిస్తే... 
     పండితులౌతారు... !
      ఆగ్రహిస్తే... 
        పామరులై పోతారు !!
        *****
కామెంట్‌లు