*ఉంగరం వేలు గొప్పతనం*
 అచ్యుత S రామారావు గారి సౌజన్యంతో....
*"పెళ్ళిలో, ఉంగరం, మన చేతి నాలుగో వేలికే ఎందుకు తొడుగుతారు", తెలుసుకుందామా, ఇది పెళ్ళయిన వాళ్ళకి, పెళ్ళి కాబోయే వాళ్ళకి ఉపయోగకరము.* 
చూద్దామా......సంగతేంటో......
*01. బొటనవేలు-తల్లితండ్రులకు ప్రతినిధి*
*02. చూపుడువేలు-తోబుట్టువులకు ప్రతినిధి*
*03. మధ్యవేలు-మనకోసం*
*04. ఉంగరంవేలు-జీవితభాగస్వామికి ప్రతినిధి*
*05. చిటికెనవేలు-పిల్లలకు ప్రతినిధి*
ఆసక్తిగా ఉందికదా……..ఈ విధంగా చేయండి. 
*రెండు అర చేతులను తెరచి,మధ్య వేళ్లురెండూ మడిచి వెనకవైపు నుండి దగ్గరగా పెట్టండి. ఇప్పుడు,మిగతా వేళ్లన్ని చివరలు కలిపి ఉంచండి.*
*మొదట బొటన వేళ్లు విడదీసి చూడండి. అవి విడిపోతాయి. అంటే మానవులందరూ ఎదో ఒక రోజు చనిపోతారు. అలాగే మన తల్లితండ్రులు కూడా మనల్ని వదలి వెళతారు.*
*ఇప్పుడు, బొటన వేళ్లు కలిపి రెండో వేళ్లు విడదీయండి. అవి కూడా విడిపోతాయి. అంటే మన తోబుట్టువులు కూడా వాళ్ల సంసారాలలో తలమునకలై ఉండి మనతో ఉండరు.*
*ఇప్పుడు, రెండో వేళ్లు కూడా కలిపి చిటికెన వేళ్లు విడదీయండి. అవి విడిపోతాయి. అంటే మన పిల్లలు కూడా తమ స్వంత జీవితాలకోసం మనల్ని వదలి వెళతారు.*
*ఇక, చిటికెన వేళ్లు కూడా కలిపి నాలుగో వేళ్లు విడదీయండి. ఆశ్చర్యం! ఇది నిజం, అవి విడిపోవు. ఎంత ప్రయత్నించినా. మిగతా వేళ్లు కలిసే ఉండాలి. ఎందుకంటే, ఆ నాలుగో వేళ్లు భార్యా భర్తల బంధానికి, ప్రేమకు ప్రతినిధులు. జీవితాంతం కలిసే వుండాలని, పెళ్లి ఉంగరాలను, ఆ నాలుగో వేలికి తొడుగుతారు. అందుకే, "నాలుగో వేలిని ఉంగరపు వేలు" అని అంటారు.*
*ప్రయత్నించి చూడండి.*
*బావుంది కదా! "ఉంగరం వేలు" కథ.*
శివో రక్షతు! శివో రక్షతు!! శివో రక్షతు!!!
Nagarajakumar.mvss

కామెంట్‌లు