* కోరాడ మినీలు *

   @ ఆడబ్రతుకు !
           *****
అనాదిగా... ఆడబ్రతుకుకి అవమానాలే !...సాక్షాత్ శ్రీమహాలక్ష్మి యైన సీతకైనాతప్పలేదుకదా అగ్నిపరీక్ష... ! 
         *****
      * ఖ్యాతిని తలచరు *
         *****
అష్టమి - నవమిలు, ఏ పనికీ పనికిరావట !వెర్రిజనం కష్టాలని భయపడటమే కానీ విజయాలను గుర్తించరుకదా!
అష్టమి - నవమిలలో పుట్టిన శ్రీకృష్ణ శ్రీరాముల ఖ్యాతిని తలచరే.....!!  
       *******
            * సాక్ష్యం *
               **
అడుగడుగునా  చెడు  విర్రవీగినా అంతిమవిజయం మంచిదే... !ఇందుకు రామాయణ - మహాభారతాలే సాక్ష్యం.... !
       *******
కామెంట్‌లు