అణకువ; - కొప్పరపు తాయారు
                      విద్యా దదాతి వినయం
                      విద్య వలన వినయం గల్గు
                      వినయానికి ప్రతిరూపం
                       మన శ్రీరామచంద్రుడే!!

                     పెడ మాటలు వినక పెద్దల 
                     గౌరవించి మన్ననలు పొంద 
                     పదిమందిమెచ్చు వినయమే
                     వినయ విధేయతలు భూషణాలు!

                    ఎవ్వరేమనినా అణకువతోనుండ
                     మాననీయగుణ ప్రపత్తి మహిత
                     గుణశీలురకు మదిని మెచ్చ
              .      వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన
                     విని వేగ పడక విశ్లేషించ
                      గౌరవం పొందవచ్చు !!

                     తననితాను అధిక మనక
                     చరియించువారు p
                     వినయ శీలురు అవనియందు
                     మర్యాద మన్ననలు నొసగు 
                     గౌరవం!

                     వినయము భూషణము
                    విద్యావంతులకు, బంగారుకు
                    తావి అబ్బిన విధమున వెలుగులు
                     ప్రసరింపజేయు.

                     వినయముతో చేకూరు మన్ననలు
                     పొందు అపురూప ఆత్మీయతలు
                     ఆనంద డెందములు.
                      విద్యతో ఒనగూడిన వినయమే
                      సన్మానాలు పొందు ఇలలో!!!

కామెంట్‌లు