చిత్రం ; - లేళ్ళ. నవోదయం,ఎస్.ఎ. తెలుగు,ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల పోలీస్ బాయ్స్, అంబర్ పేట్, హైదరాబాద్ 

కామెంట్‌లు