చిత్రానికి పద్యం ; -మిట్టపల్లి పరశురాములు

 బాలికబాబకుచెవిలో.       
చాలగవిషయములనెన్నొ-చాటుగజెప్పన్.                     
జాలముచేయకబ్రోసీ.                 \
 చాలగనునొసంగెసాయి-చక్కగవరముల్.                                               

కామెంట్‌లు