* దయతో... ఎల్లవేళలా... !*--కోరాడ నరసింహా రావు

 సప్త వర్ణ శోభితమీ      ఉషోదయపు ప్రకృతి.... !
   నింగినుండి నేల వరకు... 
.  రంగుల మయమే.. !!
కొండా, కోనలు... చెట్టూ చేమ లు... గిరులూ, ఝరులు... 
  రంగు - రంగుల పూల మొక్కలతో  రమణీయతను నింపుకున్న తొలిసంధ్య, మలిసంధ్యలలో... ఆహ్లాదభరి త.... సుందరదృశ్యం... ! 
     ఈ రచనా చమత్కృతి... 
  నీదిగాక ఇంకెవరిది... !?
  ఏ చిత్రకారుడీ సహజ సుందర 
దృశ్యమును చిత్రించగలడు ?!
పరమాత్మా.... !  నీదు భావనా జగతిని ... ఆస్వాదించే అదృష్టం  ఈ మనుషులకే ఇచ్చి 
  మా పై నీ ప్రేమను ప్రకటించు కున్నావు... !
     మేము కృతజ్ఞతతో చేతులెత్తి..., నీకు పాదాభివంద నములు చేయుటకన్నా...... 
 మేము చేయ గలిగినది ఏమున్నది స్వామి... !!
 దయతో నీకృపను మాపై ఎల్లవేళలా కురిపించుము తండ్రీ..... !
      *******
కామెంట్‌లు